Δευτέρα, Νοεμβρίου 19, 2018

ῥὸφλ


Τετάρτη, Νοεμβρίου 07, 2018

< 3

Δὲν εἶναι σημερινό, δὲν εἶναι τῶν τελευταίων ἡμερῶν, δὲν εἶναι κἂν πρόσφατο. Εἶναι τοὐλάχιστον 6 ἐτῶν. Παραμένει ὅμως νωπότατο, ἐπίκαιρο. Ὅ,τι (παθογένεια) περιγράφει, δὲν ἔχει ἀλλάξει διόλου, ὁ ἐν ὀλίγοις, μαζοχισμὸς τῆς δύσεως παραμένει θαλερός.

μοτὲρ

Δὲν ξέρω, τὸ ὄνομα Σόρος κάποτε ἀνεφέρετο (ἀπὸ ἂς ποῦμε ἡμετέρους) λὲς καὶ ἦταν τὸ ἀπόλυτο κακό. Δὲν ἔδωνα πολλὴν βάση σὲ ὅ,τι στηλιτεύετο – ἁπλᾶ μοῦ ἐφαίνετο ὅτι δὲν ὑπῆρχαν πολλὰ στοιχεῖα. Οἱ ἑλληνοφοβικοὶ ὡστόσο, γνωρίζοντες τὴν ἀπόλυτη ἀλήθεια, ἦσαν στὴν ἄλλη πλευρά: τίποτε ἀνησυχητικὸ ἐκ μέρους τοῦ Οὔγγρου. Τώρα, ὑπουργοὶ τῆς κυβερνήσεως, ἀναφέρουν (καταγγέλουν) τὴν στενοτάτη χρηματοδοτικὴ σχέση Σόρος – ΠΦΑ, ἀλλὰ κανεὶς δὲν διεψεύδει – παρὰ μόνον ὅταν τὸ πτῶμα ἔχει βρωμίσει. Θὰ βρεθῇ ἆρα γε, κἄνας Ἄλαν Πάκουλας σὲ καμιὰ δεκαριὰ χρόνια νὰ μᾶς γυρίσῃ ταινία;

Ὑποταγὴ

Δὲν ξέρω ἀπὸ τέτοια, δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω τί ἀκριβῶς συνεφώνησαν ὁ ΠΘ καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος. Ξέρουμε ὅμως (καὶ ὄχι τώρα ἀλλὰ παλαιόθεν ἀπὸ τὰ ἐξαπανέκαθεν μπλὰ μπλὰ τῶν ἀντικληρικαλιστῶν ἀριστερῶν) τὶς προσπάθειες πρὸς τὴν κατεύθυνση μιᾶς θρησκευτικῶς οὐδέτερης χῶρας. Μετὰ ἀπὸ τὴν συμφωνία λοιπόν, ἂν δὲν λαθεύω, οἱ ὀρθόδοξοι ἱερεῖς ἐντάσσονται σὲ μιὰ κἄποια ἑταιρεία, ἐνῷ οἱ μουφτῆδες παραμένουν δημόσιοι ὑπάλληλοι.

Τρίτη, Νοεμβρίου 06, 2018

τὸ ἐφαρμοσθέντα ἂς ποῦμε...

Πάρα πολὺ σωστό. Αὐτὸ εἶναι ἡ ἀριστερά.

blog stats